DONDERDAG/WONDERDAG: Profiteer dan van 10% korting op alle goochelshows, ballonnen vouwen en mobiele spellen.

Algemene voorwaarden Clown Pepe/Pepe Entertainment (verder verwoord als Cown Pepe)

Nederhoven 19
1191PC Ouderkerk aan de Amstel
Kvk 34331411

Zakelijke voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Clown Pepe en opdrachtgevers betreffende optredens en workshops of een combinatie hiervan, hierna te noemen “optreden”.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Clown Pepe.

1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever aan Clown Pepe de adresgegevens van het gewenste optreden heeft doorgegeven (per mail/ sms/ telefonisch/ app/ post/mondeling) (Waar het optreden gaat plaatsvinden).

1.3.2 Ook afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail en telefoon zijn bindend nadat adresgegevens zijn doorgegeven. Dit kunnen of de adresgegevens van de opdrachtgever zijn of de gegevens van de plaats waar het optreden plaats zal hebben.

1.4 De website van Clown Pepe is ter informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend

2 Optreden

2.1 De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend. Alleen in overleg met Clown Pepe kan hier indien mogelijk mee geschoven of tegen meerkosten verlengd worden.

2.2 Sommige optredens vragen om uitlaad, opbouw en voorbereidingstijd. Indien van toepassing kan Clown Pepe tijdens de afgesproken voorbereidingstijd ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig is opbouwen en voorbereiden.

2.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek, deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade of vermissing van optreedmateriaal en/of kledingstukken van de artiest, tijdens de voorbereidingen van, tijdens het optreden en/of na afloop van het optreden.

2.3.1 Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van Clown Pepe is voor rekening van Clown Pepe

2.4 Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen.

2.4.2 Als een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

2.5 Bij optredens van meerdere uren achter elkaar (indien niet anders overeengekomen) heeft de artiest recht op gemiddeld 5 minuten pauze per uur. Hiervoor is een ruimte/plek zonder publiek beschikbaar.

2.6 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te kunnen beginnen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is kan vooraf met Clown Pepe tegen meerkosten wachttijd worden overeengekomen die zal worden meegenomen in de overeenkomst.
2.7 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal ongeveer 50 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt.

2.7.2 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

2.7.3 Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

3 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden per door Clown Pepe bevestigde brief of e-mail te annuleren.

3.2 De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn:
Boekingen vanaf 4 tot 2 weken van tevoren zijn na 8 uur definitief.
Boekingen vanaf 2 weken van tevoren zijn direct na het ontvangen van de adresgegevens definitief.

– vanaf 4 weken voor de datum = 30% van het boekings-bedrag
– van 4 weken tot 2 weken voor de datum = 50% van het boekings-bedrag
– van 2 weken tot 1 week voor de boekings-datum = 75% van het boekings-bedrag
– van 1 week tot aan boekingsdatum = 100% van het boekingsbedrag
– bij al onderweg naar of al aangekomen zijn op de optreedplaats = 100 % van het boekings-bedrag

Bij z.s.m. annulering door overmacht (bijv. afzegging door bewijsbaar ziekte of overlijden) brengt Clown Pepe geen annuleringskosten in rekening. (NB. Slecht weer of een tegenvallende opkomst valt niet onder overmacht!)

4 Annulering door Clown Pepe

4.1 Clown Pepe heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem (reeds vooruitbetaalde) bedrag.

4.2 Clown Pepe zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden (indien gewenst dooropdrachtgever). Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.

5 Betaling

5.1 Clown Pepe brengt de kosten, volgens de overeenkomst (excl. eventuele parkeerkosten), in rekening middels een factuur.

5.1.2 De opdrachtgever dient de parkeerkosten ter plekke te regelen, volgens de daar geldende regels

5.2 Particulieren rekenen contant af bij afloop van het optreden. Indien gewenst krijgt deze uiteraard wel een factuur.

5.3 De overige opdrachtgevers dient de kosten uiterlijk 14 dagen na de dag van het optreden te hebben voldaan. Tenzij anders is afgesproken.

5.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Clown Pepe in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

5.4.2 Bij niet tijdige betaling zal Clown Pepe eerst een kosteloze herinnering sturen, met een termijn waarbinnen de facturatie alsnog kan worden voldaan.

5.4.3 Als Clown Pepe bij uitblijvende betaling besluit de openstaande vordering uit handen te geven aan derden dan komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.) ten laste van de opdrachtgever.

6 Auteursrecht en Portretrecht

6.1 Het auteursrecht op de door Clown Pepe gemaakte optredens berust bij Clown Pepe

6.2 Ook het auteursrecht op offertes, evaluaties, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Clown Pepe berusten uitsluitend bij Clown Pepe

6.3 Informatie op de website van Clown Pepe, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Clown Pepe

6.4 Bij deelname aan de optredens / workshops van Clown Pepe gaan deelnemers in principe akkoord met eventueel gebruik van foto’s van de activiteit ter promotie doeleinden.
NB: mocht je om wat voor reden dan ook niet willen dat een foto waar u of uw kind opstaat op de website e.d. van Clown Pepe te zien is laat het dan even weten – dan vervang ik de foto graag door een andere.

6.5.1 Fotograferen bij een optreden van Clown Pepe frontstage is toegestaan.

6.5.2 Video, film en geluidsopname zijn alleen na overleg toegestaan en tenzij anders overeen gekomen alleen voor persoonlijk gebruik.

6.5.3 Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden gemaakt worden dienen op verzoek vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Clown Pepe
Clown Pepe heeft het recht om beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van Clown Pepe en geplaatst op internet te downloaden en te gebruiken voor promotie doeleinden.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Clown Pepe spant zich in om optredens naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Deelname aan de optredens en workshops is op eigen risico.

7.3 Clown Pepe is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

8 Niet nakomen

8.1 Als er een of meerdere bepalingen niet worden nagekomen, behoudt Clown Pepe zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, of aan te passen, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.